บริการลูกค้า

บริการหลังการขาย

1. การรับประกันเพื่อให้สิทธิ์ในการซ่อมแซมสินค้า ไม่ใช่เพื่อการแลกเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า

2.การรับประกันมีผลกับเฉพาะสินค้าและรุ่นสินค้าที่ซื้อจากผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น                                         

3.การรับประกันมีผลเฉพาะในประเทศหรือพื้นที่ที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ไม่รวมถึงสินค้าที่มีการซื้อจากพื้นที่อื่นๆ หรือสินค้าใหม่ที่ยังไม่ได้มีการขายและจำหน่ายในพื้นที่ของผู้แทนจำหน่ายนี้

4. เมื่อขอรับบริการ จำเป็นต้องนำใบเสร็จรับเงินแสดงพร้อมบัตรรับประกันที่มีการกรองละเอียดข้อมูลที่สมบรูณ์ กรณีใบเสร็จรับเงินหายสามารถนำบัตรรับประกันที่มีวันที่ซื้อที่ชัดเจนพร้อมกับการประทับตราหรือยืนยันจากผู้แทนจำหน่ายมาขอรับบริการ และกรณีใบเสร็จรับเงินหายจะไม่มีการออกบัตรรับประกันให้ใหม่อีก 

5. สามารถขอรับการรับประกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือผู้จัดจำหน่าย

6. ในระยะเวลารับประกัน ผู้จัดจำหน่ายจะซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด หรือหากชิ้นส่วนใดที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ อาจจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือชิ้นส่วนอื่นทดแทน

7. การรับประกันอาจไม่สามารถใช้ได้หากตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์ มีการถูกกระแทกและชนอย่างรุนแรง

8.ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการจัดส่ง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการส่งคืนสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายต้องทำโดยลูกค้า

9. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมเมื่อ

i. ความเสียหายที่เกิดจากการสึกหรอ การใช้ผิดวิธี การใช้งานที่ไม่เหมาะสม การเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม  อุบัติเหตุ

การใช้ด้วยความประมาท ใช้อุปกรณ์ที่มีข้อความบกพร่อง การดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้กับแหล่งจ่ายไฟที่ไม่เหมาะสม ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือขาดการบำรุงรักษา การใช้ในเชิงพาณิชย์หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ผลิต

ii เสียหายจากสาเหตุภายนอกเช่นน้ำท่วม พายุ ไฟไหม้ ทราย สิ่งสกปรก แผ่นดินไหว และเหตุสุดวิสัยต่างๆ แสงแดดสภาพอากาศความชื้นความร้อนหรือสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ไฟกระชากหรือความเสียหายที่เกิดจากการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ไม่แนะนำเชื่อมต่อเองตามคำแนะนำคู่มือผู้ใช้งาน

iii ผลิตภัณฑ์ ที่หมายเลขซีเรียส ถูกขีดฆ่า,ลบ, หรือเปลี่ยนแปลง

iv. ข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากหมดอายุระยะเวลาการรับประกัน

v. บัตรรับประกันหาย

10. สิทธิ์ในการออกและการสิ้นสุดของการรับประกันโดย ผู้จัดจำหน่าย หรือ Combi 

11. สำหรับสินค้าที่เลิกผลิต จะไม่สามารถให้บริการซ่อมเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนอะไหล่แม้ว่าจะอยู่ในระยะเวลารับประกัน

12. การเปลี่ยนชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทำให้ได้รับการรับประกันเพิ่มขึ้น แต่จะมีสิทธิ์ได้รับประกันในช่วงเวลาที่เหลือของระยะเวลารับประกันที่ใช้กับ